Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego nie rozwiąże się przed lipcem

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego, który zawiązał się przed zeszłorocznymi wyborami parlamentarnymi i który popierał jednego kandydata w wyborach do Senatu, będzie mógł się rozwiązać dopiero po przyjęciu sprawozdania komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą. Uchwały w sprawie sprawozdań spodziewane są dopiero w lipcu - jak wynika z opublikowanego właśnie komunikatu PKW.

Sprawozdanie KWW Piotra Waglowskiego wraz z opinią biegłego rewidenta zostało złożone w styczniu 2016 roku. Pod koniec lutego PKW opublikowała złożone przez komitety wyborcze sprawozdania.

Dziś na stronie PKW można przeczytać Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2016 r.:

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. oraz sprawozdań finansowych partii politycznych za rok 2015, informuje, że nie podjęła żadnych postanowień w tych sprawach. Sprawozdania te są obecnie przedmiotem badania, które wymaga analizy dokumentów do nich załączonych oraz opinii i raportów biegłych rewidentów, a także uzyskania wyjaśnień pełnomocników finansowych w sprawach budzących wątpliwości.

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdań komitetów wyborczych zostaną podjęte w terminie określonym w art. 144 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.); ze względu na złożoność badania nastąpi to prawdopodobnie w lipcu br. Uchwały dotyczące sprawozdań rocznych partii politycznych zostaną podjęte w terminie określonym w art. 38a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924 oraz z 2015 r. poz. 1064 i 1485), tj. do końca września br. Postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę na to, że wyciąganie wniosków z opinii i raportów biegłych rewidentów dotyczących sprawozdań jest przedwczesne, ponieważ mają one charakter pomocniczy i nie stanowią ostatecznej oceny prawidłowości gospodarki finansowej. W chwili obecnej, w trakcie badania sprawozdań, brak podstaw do formułowania jakichkolwiek ocen w konkretnych sprawach, zarówno w kwestii zgodności z prawem finansowania kampanii wyborczej i gospodarki finansowej partii politycznych, jak w kwestii ewentualnych następstw naruszeń prawa, w tym dotyczących prawa partii politycznych do dotacji podmiotowej i subwencji.