Znamy część uchwał w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Jak wiadomo - KWW Piotra Waglowskiego jeszcze nie mógł się rozwiązać, ponieważ jeszcze nie zapadła uchwała PKW w sprawie sprawozdania tego komitetu wyborczego, który - dla przypomnienia (jak ten czas leci!) zawiązał się przed wyborami parlamentarnymi z zeszłego roku. Dziś na stronach PKW opublikowano uchwały dotyczące sprawozdań finansowych części komitetów wyborczych. Wśród tych uchwał nie ma uchwały dotyczącej sprawozdania KWW Piotra Waglowskiego, ale są inne. I tak - przykładowo - sprawozdanie Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, sprawozdanie Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, sprawozdanie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego "Zjednoczona Lewica", a też sprawozdanie Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, zostały przyjęte bez zastrzeżeń. Są i takie sprawozdania, które przyjęto z zastrzeżeniami (a ściślej: "wskazując uchybienia"), jak np, sprawozdanie Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Biereckiego (zastrzeżenie dotyczy tego, że komitet nie zgłosił PKW strony internetowej komitetu, a powinien był to zrobić), albo sprawozdanie Komitetu Wyborczego Demokracja Bezpośrednia Obywatele Decydują (również brak zgłoszenia strony internetowej). No i są takie sprawozdania, które zostały odrzucone. Odrzucono m.in. sprawozdanie Komitetu Wyborczego Nowoczesna Ryszarda Petru i Komitetu Wyborczego Partia Razem...

Te dwie z ostatnio wymienionych partii opublikowały na swoich stronach oświadczenia związane z uchwałami PKW.

Oświadczenie Zarządu Krajowego partii Razem:

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła dziś uchwałę o odrzuceniu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Partii Razem. Popełniliśmy drobny błąd – kwota 10 tys. złotych trafiła na konto komitetu wyborczego partii, zamiast na konto funduszu wyborczego partii. Błąd ten został szybko dostrzeżony i kwota została zwrócona w ustawowym terminie. Niestety w międzyczasie część pieniędzy została wydana, co poskutkowało odrzuceniem całego sprawozdania finansowego.

Odrzucenie sprawozdania finansowego nie oznacza utraty całej subwencji jaka przysługuje Partii. Oznacza jedynie konieczność zwrotu środków, które zdaniem PKW Komitet Wyborczy przyjął w sposób nieprawidłowy (tj. 10 tys. złotych) oraz pomniejszenie otrzymywanej subwencji o trzykrotność tej kwoty czyli o 30 tys. złotych.

Tu wypada podlinkować uchwałę PKW: w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Partia Razem z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. (PDF). W jej uzasadnieniu można przeczytać:

Komitet Wyborczy Partia Razem wykazał w sprawozdaniu finansowym, że w okresie sprawozdawczym pozyskał przychody w kwocie 354 375,00 zł, pochodzące z Funduszu Wyborczego Partii Razem. Z historii rachunku bankowego Komitetu wynika jednak, że pierwsza wpłata środków finansowych na rzecz Komitetu została dokonana w
dniu 5 sierpnia 2015 r. przelewem na kwotę 10 000,00 zł z rachunku bankowego Partii Razem o numerze 41 1240 1037 1111 0010 6408 8296, będącego rachunkiem bieżącym Partii. Ze środków tych Komitet finansował wydatki, co również potwierdzają zapisy historii jego rachunku bankowego: w dniach 6 i 10 sierpnia 2015 r. dwukrotnie pobrano z rachunku środki w łącznej kwocie 4 000,00 zł w celu dokonywania płatności gotówkowych, a w dniu 7 sierpnia 2015 r. dokonano przelewem płatności w kwocie 2 189,40 zł. Dopiero w dniu 12 sierpnia 2015 r. na rachunek bankowy Komitetu wpłynęła pierwsza wpłata środków pochodzących z Funduszu Wyborczego Partii Razem. Natomiast w dniu 3 września 2015 r. z rachunku bankowego Komitetu przelano na rachunek bieżący Partii kwotę 10 000,00 zł tytułem zwrotu wpłaty nieprawidłowej.

Oświadczenie Zarządu Nowoczesnej ws. uchwały PKW:

Zarząd Partii Nowoczesna Ryszarda Petru oświadcza, iż szanuje decyzję Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie odrzucenia sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego, jednakże nie może zgodzić się ze stanowiskiem Komisji z uwagi na brak podstaw do odrzucenia złożonego sprawozdania finansowego.

W trakcie procesu weryfikacji sprawozdania finansowego przez Państwową Komisję Wyborczą składane były z ramienia Partii stosowne wyjaśnienia i opinie prawne.

Państwowa Komisja Wyborcza pomimo stanowiska prezentowanego przez Partię oraz jej prawników wydała niekorzystne orzeczenie odrzucające sprawozdanie finansowe jej Komitetu Wyborczego.

W tej sytuacji Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego zamierza złożyć skargę na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Zdaniem Nowoczesnej postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej godzi w jedną z fundamentalnych zasad porządku prawnego – w zasadę proporcjonalności, bowiem sankcja odrzucenia sprawozdania finansowego jest niewspółmiernie wysoka do uchybienia, które miało miejsce.

Zgodnie z utrwaloną, jednolitą linią orzeczniczą, a także stanowiskiem Sądu Najwyższego, powinien znaleźć zastosowanie „test proporcjonalności”, bowiem kara odrzucenia sprawozdania finansowego oraz pozostałe sankcje przewidziane przez przepisy prawa, nie odpowiadają charakterowi uchybienia.

Nowoczesna w trakcie całej kampanii wyborczej kierowała się, zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy, zasadami przejrzystości i transparentności. Pozyskiwała i wydatkowała środki finansowe w sposób jawny i zgodny z prawem.

Naruszenie, którego dopuściła się Partia stanowi w istocie jedynie omyłkę i winno zostać zakwalifikowane jako uchybienie.

Tu zaś wypada podlinkować Uchwałę PKW w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Nowoczesna Ryszarda Petru z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. (PDF). W jej uzasadnieniu zaś czytamy:

Jak wynika z zapisów historii rachunku bankowego Komitetu, a także z treści opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Komitetu,
wpłaty dokonane przez partię polityczną Nowoczesna Ryszarda Petru pochodziły z rachunków:
- Funduszu Wyborczego tej partii o nr 21 1020 1026 0000 1302 0261 3974 – kwota 8 589 898,30 zł;
- bieżącego tej partii o nr 29 1020 1026 0000 1702 0261 4022 – kwota 1 971 500,00 zł.

Środki pochodzące z rachunku bieżącego partii Nowoczesna Ryszarda Petru nie zostały zwrócone wpłacającemu, ale przyjęte przez Komitet i wydatkowane na kampanię wyborczą. Fakt ten nie jest kwestionowany przez pełnomocnika finansowego Komitetu, który w przedłożonych Państwowej Komisji Wyborczej wyjaśnieniach wskazał, że przekazanie tych środków Komitetowi przez partię Nowoczesna Ryszarda Petru było efektem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności oraz zmęczenia i działania pod wpływem stresu przez osobę dokonującą elektronicznego przelewu środków, które miały być przekazane na Fundusz Wyborczy. Osoba ta omyłkowo jako adresata przelewu wskazała Komitet Wyborczy, a nie Fundusz Wyborczy partii Nowoczesna Ryszarda Petru.

Rzeczpospolita w tekście pt. PKW odrzuca sprawozdanie finansowe Razem i Nowoczesnej sygnalizuje:

Odrzucenie sprawozdania finansowego z kampanii wyborczej oznacza utratę do 75 proc. dotacji, którą partię miały uzyskać za kampanię wyborczą (obliczana na podstawie liczby zdobytych mandatów) i do 75 proc. subwencji wypłacanej co roku z budżetu państwa.

Lista opublikowanych dziś uchwał PKW (wraz z uzasadnieniami) znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.