PKW przyjęła sprawozdanie finansowe KWW Piotra Waglowskiego wskazując uchybienia

Nagłówek uchwały w sprawie sprawozdania finansowego<br />
Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu<br />
25 października 2015r.

"Państwowa Komisja Wyborcza (...) postanawia przyjąć sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych tego Komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, związanych z udziałem w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r., wskazując uchybienia polegające na naruszeniu art. 132 § 3 pkt 2 oraz art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173)".

W uzasadnieniu opublikowanej na stronach PKW uchwały z 25 lipca 2016 roku (PDF) (kopia na lokalnym serwerze) czytamy m.in.

...Załączony do sprawozdania Komitetu wykaz wpłat przyjętych i niezwróconych przez Komitet (załącznik nr 1) nie odpowiada wzorowi sprawozdania określonemu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. Nr 198, poz. 1173). Nie zostały w nim wskazane bowiem miejscowości zamieszkania darczyńców. Zgodnie z art. 144 § 1 i 2 Kodeksu wyborczego, wskazane uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania.

I dalej:

Z analizy dokumentacji finansowej Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Waglowskiego, z raportu biegłego rewidenta dotyczącego sprawozdania finansowego tego Komitetu oraz z opisów dokonanych przez Komitet zarówno na dowodach księgowych, jak i w historii rachunku bankowego, wynika, że zakupy na rzecz Komitetu, w łącznej kwocie 140,46 zł, dokonane zostały przez pełnomocnika finansowego Komitetu z jego środków własnych, a następnie Komitet dokonał, ze swoich środków, zgromadzonych na rachunku bankowym, zwrotu poniesionych przez pełnomocnika finansowego kosztów związanych z kampanią Komitetu. (...) Oznacza to, że Komitet pozyskał z „pożyczek” udzielonych mu przez jego pełnomocnika finansowego środki w łącznej kwocie 140,46 zł, które stanowią 0,25% ogólnej kwoty przychodów Komitetu. Dokonywanie przez osoby fizyczne z własnych środków zakupów na rzecz komitetu wyborczego narusza art. 132 § 3 Kodeksu wyborczego. (...) W związku jednak z tym, że środki w kwocie 140,46 zł, pozyskane przez Komitet z nieuprawnionego źródła, tj. z naruszeniem art. 132 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, nie przekraczają 1% ogólnej kwoty przychodów Komitetu, zgodnie z art. 144 § 1 pkt 2 tego Kodeksu, naruszenie to stanowi jedynie uchybienie, które nie skutkuje odrzuceniem sprawozdania finansowego Komitetu.

Zgodnie z art. 100 § 1. pkt 1 Ustawy Kodeks wyborczy: Komitet wyborczy (z zastrzeżeniem § 2 i 3, które tu nie mają zastosowania) ulega rozwiązaniu z mocy prawa po upływie 60 dni od dnia przyjęcia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego przez właściwy organ wyborczy.