Zawieszenie prac w Obywatelskim Forum Legislacji

Czysty formularz listy poparcia utworzenia komitetu wyborczego wyborców

W związku z zamiarem ubiegania się o mandat senatora zawiesiłem dziś swój udział w pracach Obywatelskiego Forum Legislacji. W pracach OFL uczestniczę od 2010 roku.

Obywatelskie Forum Legislacji działa przy Fundacji im. Stefana Batorego. Grupuje ekspertów, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz poprawy jakości procesu tworzenia aktów prawnych oraz otwarcia go na głos obywateli. Obywatelskie Forum Legislacji zajmuje się w szczególności reformą regulacji, standardami konsultacji oraz ustawą lobbingową. W 2011 roku Obywatelskie Forum Legislacji, wsparte przez ekspertów prawa konstytucyjnego, zainicjowało dyskusję na temat zasadności stworzenia nowych ram prawnych, które uporządkują proces tworzenia prawa, wzmacniając rolę konsultacji społecznych w tym procesie i wprowadzając rozwiązania zwiększające jego przejrzystość.

Od połowy 2014 roku członkowie Forum prowadzą stały monitoring realizacji zapisów obowiązującego od 1 stycznia nowego Regulaminu pracy Rady Ministrów [PDF 627 KB], który określa m.in. reguły prowadzenia uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektów dokumentów rządowych. Wnioski z obserwacji sposobu prowadzenia przez rząd konsultacji wybranych projektów aktów prawnych upowszechniane są w raportach kwartalnych. Raporty wysyłane są do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, w których przygotowywano monitorowane projekty aktów prawnych oraz do mediów.

W ramach OFL przygotowaliśmy m.in. książkę pt. Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw, której jestem współautorem. Więcej na ten temat w tekście Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw - publikujemy wyniki monitoringu